KHẢ NĂNG SINH SẢN-ĐIỀU KIỆN Và ĐIỀU TRỊ 2023, Tháng mười hai

Watch: Izzy Judd nói về IVF, con số hai và cuốn sách mới của cô, Dare to Dream

Watch: Izzy Judd nói về IVF, con số hai và cuốn sách mới của cô, Dare to Dream

Xem những gì đã xảy ra khi Digital Editor của chúng tôi ngồi xuống với Izzy Judd để nói về cuộc đấu tranh sinh sản của cô ấy, IVF và cuốn sách mới của cô ấy Dare to Dream.